Yayınları (Seçilmiş)

 • 2003, Özgen, H.Neşe, Toplumsal Hafızanin Hatırlama ve Unutma Biçimleri; Van-Özalp ve 33 Kursun Olayı TÜSTAV Yay., Istanbul, ISBN 975-8683-18-7 (kitap)
 • 2012, “Migrated Borders, Migrated Deeds: Property and Citizenship in an Eastern Anatolian Border Region”-Citizenship Studies, Winter. SSCI. (forthcoming)
 • 2011, “89 Göçünden Sonra Bulgaristan’da Kalan Türkler: Kırcaali ve Cebel Bölgesi”.20. yılında .89 Göçü Sempozyumu. YTÜ-İİBF. (basımda- Kitap makalesi).
 • 2011, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze; Coğrafya Ders Kitaplarında Vatanın Sonu Gelmez Kurguları”, Toplum ve Bilim AHCI, sayı 121. s: 24-42. 
 • 2011, “Bir Tapunun Peşinde: Kafkasya’da Göçlerin Vatandaşlık ve Mülkiyet Üzerine Etkileri: Ardahan Örneği”, (içinde) İç/Dış Göç ve Kültür, (ed.) Gönül Pultar, İstanbul (basımda-kitap makalesi
 • 2011. “Sınıra Dair Kültürün Taşıyıcısı Olarak Sinema: Propaganda, Hudutların Kanunu ve Doz”. Sekizinci Kıta. 2. s: 12-24.
 • 2010 “Sınır Ticareti ve Şırnaktaki Etkileri” Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2010, (Sempozyum Bildirileri Kitabı).
 • 2008, ‘The Ideology of Selective Forgetting: How a Political Massacre is Remembered ın Turkey’ The 33 Bullets Incident – 2008, (in) The Past as a Resource in the Turkic Speaking World, (ed.) Ildiko Bellér-Hann, Orient Institute- Ergon Verlag: Würzburg, 85-107. (Kitapta bir bölüm)
 • 2007, ‘Sınır, Devlet, Aşiret: Aşiretin Etnik Bir Kimlik Olarak Yeniden İnşası’, Toplum ve Bilim, AHCI no:108, s:239–261.
 • 2006- ‘Ötekinin Kadını: Beden ve Milliyetçi Politikalar’, ToplumBilim, Fotoğraf Özel Sayısı, No: 19, s:125–137.-yineleme: 2007, Feminist Yaklasımlar Dergisi,www.feministyaklasimlar.org, no: 2.
 • 2006,’Seçici Unutmanın Tanıklıkları’, 2006, Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları: Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, s: 177–199, Tarih Vakfı, İstanbul.
 • 2005,”Sınırın İktisadi Antropolojisi; Suriye ve Irak Sınırlarında İki Kasaba”, 2005,Türkiye’de Antropoloji, Epsilon Yay., İstanbul.
 • 2004, “Yolumuzun Üzeri: Doğubayazıt”, 2004, Doğubayazıt’ta Tarih, Kültür, Sanat, Çekül Vakfı, İstanbul, s: 451–457
 • 2003, Bir Porno Nesnesi Olarak Savaş Karşıtlığı ve Şiddetin Sıradanlaştırılması”,Humanitie, 3, s: 83–99
 • 2002, “Var Zaman Yok Zaman”, Ağaçkakan, 6: 39, s: 13–16
 • 2002, “Gap Kapsamına Giren İllerin ve Kalkınmacı Söylemin İktisadi Antropolojisi”,8. Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır Halk Sağlığı Böl. Yay., Diyarbakır, s: 7-15.
 • 2001- ‘Kentte Yeni Yoksulluk ve Çöp İnsanları’, AHI, Toplum ve Bilim, Yaz: 89, s: 88–101
 • 1999, ‘Yerelin Otoritesi, Merkezin Demokrasisi: Şırnak/İdil’de Kalkınma Projesi Önerisi’, Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, c:1.
 • 1998, “Asosyal Egoist Kültürel Diğerkama Karşı”, İktisat Dergisi, Mayıs
 • 1996, “Türkiye’de İşadamları ve İşverenler”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,c:13.
 • 1996, “Oyun Teorisi ve Yeni Dünya Düzeninde Türkiye’nin Yeri”, Türkiye Günlüğü, No: 40, Mayıs-Haziran
 • 1996, “Küreselleşme, Üretim Tekniği ve Organizasyonlarında Değişmeler”, Küreselleşme ve Sendikal Hareket, YOL-İŞ SENDİKASI, Eğitim Yay., Yay.No: 18.
 • 1996, Ege Bölgesi Yatırımcı Profili, ESİAD-Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, No:10, ESİAD Yay., 1996.
 • 1995, Book Review-, Journal of Gender Studies, 4, 2 July 1995 -0 958–9236 UK, KOCTURK, Tahire, A Matter of Honour,1992, Zed Books, 201 p.Book Review-, Journal of Gender Studies, 4, 2 July 1995, – 0 958–9236 UK,
 • 1995, “Ege Bölgesi İmalat Sanayinde Girişimciler: Bir Tipoloji”, STANDARD, 34, Özel Sayı, Ankara.
 • 1993, Girişimci Tipleri ve Kalkınmada Girişimcinin Rolü”, Sosyoloji Dergisi, 4, Ege Üni. Yay. İzmir
 • 1993, “Türkiye’de Kadın Girişimciler”, Türkiye’de Kadın GirişimcilikTes-Ar Yay., No:7.
 • 1993, Girişimci Kavramı ve Modernleşmeci Kuramlardaki Yeri”, Dünya’da ve Türkiye’de Çağdaş Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği Yay. , Ankara
 • 1992, Ege Bölgesi Girişimci Profili Önçalışması; Modernleşmeci Ölçütlerle Girişimci Kavramı”, Sosyoloji Dergisi, 3, Ege Üni. Yay., İzmir.
 • 1989, Modernleşmeci Kuramın Ölçütlerine Eleştirel Bir Bakış”, 1988/89, Sosyoloji Dergisi,1, Ege Üni. Yay., İzmir.
 • 2002, “Sınırların İnsanları”, Kitap Değerlendirme, 3 Ekim 2002, Cumhuriyet Dergi.